Leefbaarheid

Stichting In Fact is een van de partijen die de Leefbaarometer 2.0 heeft ontwikkeld. Ook in 2019 is weer gewerkt aan de actualisering van de Leefbaarometer naar peiljaar 2018. Het analyserapport dat is opgesteld laat tal van interessante ontwikkelingen zien. Een ervan is dat de ontwikkelingen in het bijzonder in de wat zwakkere wijken vaak niet gunstig zijn. Daar nemen het aandeel kwetsbare groepen én de leefbaarheidsproblemen weer toe. Dit was mede aanleiding voor de minister van BZK om per brief aan de Tweede Kamer gebiedsgericht beleid weer op de agenda te plaatsen. De toename van de verschillen tussen wijken is een relatief nieuwe trend. Tot circa 2013 namen de sociaaleconomische verschillen gemiddeld genomen eerder af. Dat is ook beschreven in een uitgebreid onderzoek naar segregatie door Stichting In.Fact en Verweij Jonker Instituut voor het ministerie van BZK.

Het maken van instrumenten om leefbaarheid te meten en ontwikkelingen op een laag schaalniveau in de tijd te volgen is een van onze kerncompetenties. Plannen met de Leefbaarometer zijn om deze meer vanuit afzonderlijke dimensies op te bouwen zodat niet alleen inzichtelijk wordt gemaakt waar de leefbaarheid onder druk staat, maar ook waarom dat het geval is. 

We beschikken over veel gegevens waarmee we op laag schaalniveau patronen kunnen laten zien die in beeld brengen waar de schoen wringt en wat er aan de hand is. Waar gegevens uit registraties niet volstaan maken we in samenwerking met onze partners gebruik van bewonersenquêtes. Daarmee bieden we gemeenten en andere partijen die actief zijn in de wijken handvatten om het leefbaarheidsbeleid vorm te geven.