Demografie

Zicht op de bevolkingssamenstelling

In actuele discussies over bijvoorbeeld het pensioenstelsel, het zorgstelsel en de woningbouw speelt demografie een essentiële rol. Een goed beeld van de demografische processen in het verleden, het heden en de toekomst is nodig om deze discussies goed te kunnen voeren.

Wat wij bieden

In.Fact.Research analyseert demografische trends in uw werkgebied en geeft aan wat daarvan de consequenties (kunnen) zijn. Mede op basis van een gedegen analyse van het heden en het verleden doen we uitspraken over de in de toekomst te verwachten ontwikkelingen. We belichten de afzonderlijke demografische componenten, waarbij de laatste tijd veel aandacht uitgaat naar de buitenlandse migratie en arbeidsmigranten.

We belichten de samenhang van demografie met andere terreinen zoals woningbouw, de lokale economie en werkgelegenheid. We duiden de consequenties van de (verwachte) demografische ontwikkelingen voor bijvoorbeeld de woningbehoefte, de behoefte aan woonzorg-arrangementen of de voorzieningenbehoefte.

Bij de typering van de bevolking in een bepaald gebied kijken we breder dan alleen demografische kenmerken. Zo hebben we een sociaal-economische gebiedstypering, waarin ook elementen als inkomen en vermogen worden meegenomen. Deze gebiedstypering is opgesteld op het lage schaalniveau van de zes positionele postcode (de cijfers en de letters) en we zijn het enige bureau dat op dat schaalniveau ook prognoses voorhanden heeft. Deze zijn eenvoudig te aggregeren tot het niveau van kernen en buurten, ten behoeve van bijvoorbeeld kern- of buurtprofielen.

Bij onze analyses maken we gebruik van lokale bronnen en registergegevens van onder meer het CBS. We hebben ook veel eigen bronnen, zoals de eerder genoemde gebiedstypering en ons eigen micro-prognosemodel.