Veerkracht in het corporatiebezit

Eind 2018 verscheen het rapport ‘Veerkracht in het corporatiebezit’ dat door de onderzoekers van In.Fact.Research en Jeroen Frissen van Circusvis werd opgesteld in opdracht van Aedes. Inmiddels is ook de update verschenen. De kernboodschap van de rapporten is dat er een toename is van kwetsbare groepen in wijken met leefbaarheidsproblemen, dat dit de leefbaarheid in die wijken verder onder druk zet en dat hierdoor de verschillen tussen wijken weer toenemen. Beide rapporten kregen veel media-aandacht en bieden goede handvatten voor gebiedsgericht beleid.

Inmiddels hebben we op veel plekken in het land de uitkomsten van het onderzoek mogen toelichten voor gemeenten, corporaties en samenwerkingsverbanden. In een aantal gevallen – zoals in Utrecht – heeft dat ook al duidelijk weerklank gekregen in gemeentelijk beleid. Vaker is het vooral voor corporaties een van de handvatten geworden om strategisch voorraadbeleid, huurbeleid en sociaal beheer vorm te geven. In Amsterdam hebben de onderzoekers van In.Fact.Research in opdracht van de corporaties Eigen Haard en Stadgenoot zeer uitvoerig onderzoek gedaan, waarbij ook allerlei lokale gegevens zijn gebruikt.

In een behoorlijk aantal gemeenten hebben we een snelle scan van de gemeente of de regio gemaakt om in beeld te brengen of de verschillen tussen wijken groter worden en in welke wijken de veerkracht onder druk staat. Dit hebben we tot nu toe gedaan in Eindhoven, regio Utrecht, Nijmegen, Alkmaar, Zuid-Drenthe, Tilburg en Zeist. Momenteel werken we samen met Circusvis aan een analyse voor de gemeente en corporaties in Rotterdam en voor de corporaties Portaal en Groenwest.