Privacyverklaring

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van klanten en andere betrokkenen (individuele burgers) te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

In.Fact.Research houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal benodigd zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze producten en diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit ongevraagd aan derden. In.Fact.Research verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dat geval sluiten wij een verwerkersovereenkomst met bedrijven die uw gegevens verwerken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In.Fact.Research blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bezoek aan de website In.Fact.Research

Op de website van In.Fact.Research worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In.Fact.Research gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Bij het bezoeken van onze website worden geen persoonsgegevens door ons verzameld. 

Bewaring persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Persoonsgegevens verstrekt voor opdrachten (zoals bijvoorbeeld in het kader van woonwensenonderzoek) worden vernietigd na het afronden van de opdracht tenzij met de opdrachtgever of betrokkene anders wordt overeengekomen. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen of klachten

Mocht u een vraag of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. U heeft overigens altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

In.Fact.Research behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.