Woningmarkt

Inzicht in ontwikkelingen op de woningmarkt

De woningmarkt is complex en heeft vele uiteenlopende invloedssferen. De uitdaging in het beleid is het vinden van de juiste knoppen en prikkels, waardoor processen in gang worden gezet die ervoor zorgen dat iedereen niet alleen een dak boven het hoofd heeft, maar ook het juiste dak.

Wat wij bieden

De woningmarkt is een van de kernexpertises van In.Fact.Research. We voeren voor onze opdrachtgevers zowel integrale woningmarktanalyses als meer thematische studies uit. We belichten de trends in het verleden, de situatie in het heden en op basis van heldere aannamen geven we een doorkijk naar de toekomst. Daarbij staan we stil bij thema's als de toekomstige omvang van doelgroepen, de ontwikkeling van de woningbehoefte, de sociale huursector, de woonsituatie van ouderen etc.

De inzichten uit onze studies dienen als belangrijke onderlegger voor beleid, zoals strategisch voorraadbeleid, prestatieafspraken, (regionale) woonvisies, investeringskaders etc.

De woningmarkt verschilt sterk per regio of gemeente, dus in onze onderzoeken spelen lokaal-specifieke gegevens de hoofdrol. Het gaat daarbij om gegevens van lokale partners, maar ook om landelijke bronnen zoals de CBS-microdata. We verrijken deze lokale data met eigen modellen zoals het Lokaal CombinatieModel.

In onderstaande kaartjes staat ter illustratie van het LC-model de omvang van twee inkomensgroepen weergegeven (2022).